KEY TO ARCHITECTURE

2018

A09-VILLA

A09-VILLA

Địa điểm/ location:  Đường Đệ, Nha Trang Khánh Hòa

Chủ đầu tư/ investor: Công ty TNHH Tâm Hương

Năm xây dựng/ year: 2018-2019

Đơn vị thiết kế/ design firm: Kaa

A03- VILLA

A03- VILLA

Địa điểm/ location:  Đường Đệ, Nha Trang Khánh Hòa

Chủ đầu tư/ investor: Công ty TNHH Tâm Hương

Năm xây dựng/ year: 2018-2019

Đơn vị thiết kế/ design firm: Kaa